Bildgalleri - Filipstads första skola

Filipstad fick sina stadsrättigheter 1611, men drabbades av otaliga bränder, den stora branden den 9 maj 1694 var så omfattande att Filipstad miste sina stadsrättigheter. Trots flera försök dröjde det till den 25 november 1836 innan staden ånyo fick sina rättigheter tillbaka.

Det som hindrade en expansion av staden var den bestämmelse att samhället inte fick ha mer än 60 hushåll. Hantverkare och handlande förde en bekväm tillvaro då det inte förkom någon konkurrens, denna bestämmelse om begränsning av antalet hushåll upphörde 1835.

Det ekonomiska uppsvinget som kom då berodde inte enbart på att folk fick fritt att bosätta sig i staden utan torde ha påverkats av att 1826 öppnades Filipstads Sparbank, och 1833 Wermlands Provinsbank avdelningskontor i Filipstad, samtidigt med huvudkontorens öppnande i Karlstad.

Under tiden 1830 till 1850 ökade innevånarantalet med 355 till 1283. Samtidigt som kravet på utbildning växte och skolväsendet reformerades, och fler skolor måste byggas. Filipstad har en väl dokumenterad skolhistoria som ofta redovisar ekonomiska problem, de problem som fanns då, var större och svårare än de som finns nu, framför allt fanns det överhuvud taget inga pengar till att bygga och driva skolor, varken statliga eller kommunala medel, utan det måste till privata donationer.

Filipstads första folkskola uppfördes vid Hantverksgatan, i dag kallad för gamla Folkets Hus. Två donationer möjliggjorde bygget, det var brukspatron A. Gullström med 1000 riksdaler och brukspatron G. Tingberg med 14 000 riksdaler. Tingberg och Gullströms donationer användes även till lärarlöner. Gamla folkskolan är byggd av sinnersten.

Filipstad fortsatte att expandera, barnen blev fler och fler, så 1870 var detta skolhus för trångt. Ett nytt uppfördes vid Allégatan. 1873 såldes det gamla skolhuset vid Hantverksgatan till Filipstads Teaterbolag, som vid två tillfällen byggde om huset. 1937 förvärvade Folkets Hus fastigheten och Filipstads kommun blev ägare 1981.

Under en tid fungerade huset som lagerlokal till Elverket, som under den tiden genomförde en omfattande renovering. Numera fungerar huset som "Ungdomens Hus".

Tommy Andersson
Ur "Vår Stad" 1995 av Bengt-Olof Löf.