Bildgalleri - Rämmens kyrka

Rämmens församling räknar sin tillkomst från 1785. De fick då sin första präst, utnämnd i oktober 1784. Rämmens kapellag bildades genom utbrytning från Gåsborn. Gåsborns kapellag hade bildats 1694 såsom ett annex till Färnebo moderförsamling.
Vägen ned till Gåsborn tycktes alltför lång därför anhöll Rämmens och Lesjöfors bruks ägare hos K.Maj:t att på Näsrämshyttans ägor i Gåsborns socken få bygga en kyrka för församlingens norra del. Rämmens kyrka grundades 1781 och invigdes 18:e söndagen efter Trefaldighet 1785. Den förste kapellpredikanten var Nils Sillén som var gift med Brittjen Tingberg, yngre syster till brukspatron Christopher Myhrman d. y:s maka och dotter till prosten Bengt Didrik Tingberg. Givetvis var detta ingen tillfällighet att just han erhöll befattningen. Vid den första sockenstämman i Rämmen som hölls i januari 1787 bekräftade ägaren av Rämmens bruk, brukspatron Myhrman att av hans fader gjord utfästelse skänka ett boställe åt prästen. Rämmens församling erhöll den 22 juli 1859 K. M:ajts tillstånd att vid dåvarande komministers avgång skiljas från Filipstads moderförsamling och bilda eget pastorat.

Kyrkan ligger mycket vackert på en udde i sjön Näsrämmen. En del vill faktiskt nämna Rämmens kyrka som Sveriges vackrast belägna kyrka. Själva kyrkbygget påbörjades 1781 och avslutades 1787 och bekostades till stor del av brukspatron Christopher Myrhman d y.
Nuvarande utseende, med träfjällsbeklädnad, har den haft sedan 1899.Västtornet uppfördes 1851 som då ersatte ett tidigare torn. Läktaren byggdes sommaren 1847 och nuvarande orgelverk är från 1879 och ombyggdes 1946. 1899 skede den första stora renoveringen rum med bland annat stora dekorationsmålningar i taket. Ytterligare gjordes då också renoveringar av golv, väggar och ändringar på orgelläktare, altare och predrikstol.
1956 sker en yttre renovering då kyrkan mister mycket av den "snickarglädje" som fanns försvann. År 1962 blir Gåsborns församling "annexförsamling" till Rämmen och 1971 byggs en ny kyrka i Lesjöfors. 2004 sker den tredje stora renoveringen med bland annat installation av bergvärme, ny eldragning samt förbättra interiören.

Följande artikel är hämtad från församlingsblad för Filipstads pastorat "Kyrk - Filip" och publicerad med tillstånd av artikelförfattaren Rolf Carlsson.

"Rämmens kyrka har ett rykte om sig som en av Sveriges vackrast belägna kyrkor. Det är inte bara någonting som en och annan kan kosta på sig att tycka sådär i förbifarten, för ett besök vid och i kyrkan bekräftar ganska snart detta rykte. Sommar eller vinter, det spelar inte så stor roll. Det vilar alltjämt något speciellt över kyrkan som står där så blickfångande på sin udde i sjön Näsrämmen. Det är också en kyrka som genomgått ett flertal stora förändringar genom tiderna.

Ett omfattande renoveringsarbete

I september 2004 påbörjades ett omfattande renoveringsarbete med interiören, där arkitekt Karl Karlsen, Sunne, stått för utformningen och haft huvudansvaret. Renoveringen har inte skett utan komplikationer. När de gamla takmålningarna från 1890-talet skrapades fram på nytt uppstod meningsskiljaktigheter mellan församlingen och Länsstyrelsen. Församlingen ville bevara dessa målningar medan Länsstyrelsen ansåg att de skulle målas över med hänsyn till övrig interiör och måleri. Det gick inte att blanda olika stilar, tyckte man. Efter många turer och slutligen rättslig prövning fick församlingen igenom sin vilja och önskan. Med tanke på det arbete som en gång lagts ner på takmålningarna, både när de kom till och när de med varsamma händer skrapades fram, kan man inte annat än tycka att det var ett rimligt beslut.

Mångmiljonsatsning för framtiden

Takmålningarna utgör bara en del av den kyrka som framträtt i och med renoveringen. Den har försetts med nytt värmesystem - ett byte från elvärme till bergvärme har gjorts och i med detta har man också kunnat få vattenburen bänkvärme. Nya elledningar har dragits både in- och utvändigt och hela vatten- och avloppssystemet är också utbytt. Avsaknaden av en toalett har varit ett problem tidigare, men det är åtgärdat genom att man byggt till orgelläktarens undersida och samtidigt fått en kammare. Kyrkan har också totalsanerats efter omfattande fukt- och mögelskador och numera finns en avfuktningsanläggning installerad. Mögelangreppet var nära nog så illa att man riskerade förekomst av äkta hussvamp, men man lyckades få bukt med det hela i tid. Belysningssystemet har också setts över. Parkbelysningen på kyrkogården är ny och man har även investerat i fasadbelysning. Lucköppningen i tornet sker automatiskt och tornuret är delvis nytt. Tidigare har man haft bekymmer med att urtavlorna visat lite olika tid, men tack vare modern elektronik är nu också det problemet eliminerat.
Takkronor och andra detaljer invändigt har fått ny fräschör, och ommålningen av bänkar och övriga snickerier har bidragit till den slutgiltiga finishen. Därtill har fasaden försetts med ny rödfärg. Sammanlagt har renoveringen kostat omkring nio miljoner kronor. Med ett vikande antal kyrkobesökare och överhuvudtaget en minskning av kyrkotillhöriga är det förstås en djärv satsning som gjorts i Rämmen. Men det är också en satsning på framtiden och de som skall besöka kyrkan i morgon, nästa år och om hundra år.

Respekt för kyrkorummet

Med facit i hand har resultatet av renoveringen blivit över förväntan. Mot bakgrund av Rämmens kyrka historiskt sett kan man ändå ställa sig frågan: Har man nu uppnått en fulländning av byggnaden - interiört som extriört? Bara framtiden vet. Ett är i alla fall säkert: Kyrkobyggnader gör man inte som man vill med, även om det i månget och mycket har varit församlingens starka vilja som styrt i det här fallet. Renoveringar av det slag som genomförts i Rämmen tillåter inga improvisationer. Det lagskydd som gäller måste följas, och då handlar det bland annat om respekt för både hur det en gång sett ut och varit och för det kommande. I kyrkorummet finns många saker att ta hänsyn till, och det gäller att allt flätas samman till en harmonisk enhet. Sida vid sida med moderna faciliteter, modern teknik och annat nytt måste det alltid finnas spår kvar efter de som tidigare nyttjat kyrkan. Allt detta har givetvis beaktats under renoveringsarbetet med Rämmens kyrka. Efter idogt arbete av skickliga entreprenörer och hantverkare, och lång väntan genom beslutsprocesser, kan den nu återinvigas. Söndagen den 27 augusti 2006 blev en historiskt viktig dag i Rämmen, då invigningsceremonin hölls i närvaro av biskop Esbjörn Hagberg".

Tommy Andersson
Källa har också varit "Bergslagen i ord och bild"