Bildgalleri - Långbans Tobaksfabrik

Man har litet svårt att tänka sig att lilla Långban har haft en egen tobaksfabrik. Fabriksbyggnaden uppfördes vid Långban 1872. Möjligen var man inspirerade av att det drevs en Tobaksfabrik i Filipstad. I tabellen nedan kan man se vilka delägarna var och som synes var de flesta bruksägare. Det var inte möjligt för gemene man att förvärva aktier, man skulle anses lämplig. Möjligen såg man chanser till en del kapitalförräntning. Det verkar dock som att affärerna inte var speciellt lysande. Det var först 1875 som aktieutdelning överhuvudtaget skedde. Den förste disponenten och pådrivare för startande av bolaget var bruksägaren på Lesjöfors Axel Ros. Bolaget drev verksamhet fram till 1884 i den fastighet i Långban som fortfarande kallas "Tobaksfabriken". "Fabriken byggdes då om till bostäder. Vill återge en artikel ur Lesjöfors AB:s personaltidning "Slaggstänk" 1967 som återspeglar hur bolaget startades. Tyvärr saknas artikelförfattarens namn.

Protokoll hållet vid constituerande sammanträde med Långbans Tobaks Fabriks Aktie Bolag i Kristinehamn den 10 april 1872.

På Bruksegarens Herr A Ros inbjudning tecknade sig följande Herrar till Delegare i Bolaget:

Herr Aug Sundin, Filipstad och Fredriksberg
Herr Ludvig Bergström, Ulriksberg
Herr Nils Sundin, Christinehamn och Alkvettern
Herr Carl Lindberg, Borgvik
Herr Reinhold Uggla, Sikfors och Grythyttehed
Herr Jonas Herlenius, Storfors
Herr N Myhrman, Rämen och Filipstad
Herr Axel Ros, Filipstad och Lesjöfors
Herr G Uhr, Filipstad och Lesjöfors
Herr C Ekman, Finspång
Herr Knut Falk, Filipstad och Gravendal
Herr T Nyberg, Filipstad och Långban
Herr J E Jansson, Filipstad och Taberg
Herr Joh Ekman, Gustafsfors
Herr Th Svedberg, Hällefors

hvarvid Bolagets namn bestämdes till "Långbans Tobaks Fabriks Aktie Bolag"

§ 1.

Till stämmans ordförande utsågs Herr A Ros.

§ 2.

På Herr A Ros framställning beslöts att först anskaffa plats för fabriksbyggnaden. Dessutom skulle bostad anskaffas för verkmästaren och spinnaren.

§ 3.

Bolagsregler antogs för Bolaget och år Styrelsen uppdrogs att ingå Kongl. Majts och begära stadsfästelse å dem.

§ 4.

Tio (10) Aktier skulle reserveras, till teckning af hvilka styrelsen eger att hembjuda sådana personer, som anses lämpliga.

§ 5.

Till Disponentens aflöning beslöts 500 Rdr Rmt, samt till Hans biträde en aflöning per år räknadt af 300 Rdr Rmt. Åt Styrelseledamöter och Revisorer beslöts fri skjuts efter 2 hästar samt 5 Rdr:s dagtraktamente så snart de resa i Bolagets ärenden.

§ 6.

Såsom Styrelseledamöter utvaldes följande 3 personer, nämligen a Ros, A Sundin och T Nyberg sat till suppleanter Herrar K Falk och J E Jansson att tjenstgöra intill nästa ordinarie Bolagsstämma. Till Disponent utsågs Herr A Ros.

§ 7.

Derefter skreds till val av Revisorer, hvartill Herrar N Sundin och C Lindberg utsågs samt till Deras suppleanter Herrar J Herlenius och R Uggla.

§ 8.

Åt Styrelsen uppdrogs att, jemte underrättelse rörande försäljningen av 10 Aktier, som i § 4 omnämnas, aflåta serskilda skrifvelser till delegarna med infordrande af första inbetalningen å det tecknade aktiekapitalet samt öfverlemnande af formulär till förbindelse å oguldne teckningsbeloppet. Å inbetalningarne lemnar Styrelsen interims qvittenser, hvilka, sedan bemälde förbindelser blifvit infriade, utbytas mot Aktiebref.
Åt Styrelsen uppdrogs vidare, att utfärda aktiebref med den lydelse styrelsen anser lämplig, samt att å Bolagets vägnar dem underteckna.

§ 9.

Till protokolljusterare utsågos Herrar N Sundin och V Lindberg.

A Ros
Justerat Nils Sundin C Lindberg

I utdrag av inteckningsprotokollet, hållet vid avslutandet av 1872 år lagtima höstting med Fernebo Härad i Filipstad den 9 januari 1873, läser vi således bland annat:

§ 40

Länsmannen E Olander i Filipstad företrädde och anhöll, att, jemlikt stadgandet i 1 § af Kongl. Majts Nådiga Förordning angående aktiebolag den 6 Oktober 1848, måtte uti inteckningsprotokollet intagas en i hufudskrift företedd, så lydande handling:
"Kongl. Majts nådiga resulution uppå en af T. Nyberg, A. Ros och Eug Sundin gjord underdånig ansökning att, som ett bolag underbenämning Långbans Tobaksfabriks Aktiebolag bildats i ändamål att idka tobaksförädling, Kongl. Majts måtte i nåder fastställa ordning för bolaget i enlighet med ansökningen bilagdt förslag:

Gifven Ulriksdals Slott den 28 juni 1872

Kongl. Majt, som låtit ärendet Sig föredragas, finner Godt härmed fastställa följande:

BOLAGSORDNING
FÖR
LÅNGBANS TOBAKSFABRIKS
AKTIEBOLAG

§ 1

Detta bolag, som är bildadt i öfverenskommelse med föreskrifterna i Kongl Förordningen angående aktiebolag den 6 Oktober 1848, har till ändamål att, under benåmning och firma "Långbans Tobaksfabriks Aktiebolag", vid Långbanshyttan bedrifva tobaksrörelse.

§ 2.

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 30.000 Riksdaler och högst 45.000 Riksdaler, fördeladt i aktier hvarje å Fem Hundra Riksdaler. Bolaget eger träda i verksamhet, så snart 60 aktier äro tecknade, med rätt att låta teckninge fortgå till dess 70 aktier tecknats; Och må derefter inom ofvan stadgade begränsning nya aktier efter bolagsstämmans beslut utsläppas, dock endast i den mån full inbetalning af äldre aktier visat sig icke motsvara rörelsens vexande behof. Egare af ursprungliga aktier tillkommer i främsta rummet rätt till teckning af nya aktier.

§ 6.

Öfvergår eganderätt till aktie annorlunda än genom arf, giftorätt eller tesamente, skall öfverlåtelsen, för att vara gällande, ske skriftligen å aktiebrefvet och styrelsen derförinnajn erbjudas att aktien till samma pris, hvarför den blifvit överlåten, för bolagets räkning inlösa, hvarom svar skall inom en månad efter det hembudet skall af Styrelsen lemnas.

§ 7.

Aktieegare är icke förbunden till någon betalning utöfver tecknade aktiebeloppet eller ansvarig för bolagets skulder, med mer än han, såsom ofvan stadgat är, inbetalt eller inbetla bordt, därest han icke till vidare ansvarighet sig serskilt utfäst; men hafva aktieegare såsom ledamöter af bolagets styrelse, eller vid bolagsstämma deltagit i beslut, stridande mot denna bolagsordning, vare de, som beslutet fattat, en för alla för en, skyldige att ersätta all derigenom uppkommande skada.

§ 12.

Bolagets Styrelse har sitt säte vid Långbanshyttan, Hvadan Färnebo Häradsrätt är bolagets laga forum i alla de mål, för hvilka ej annorlunda i lag stadgas.

§ 13.

Till förvaltning af bolagets angelägenheter, utser bolaget årligen bland sina delegare en Styrelse af tre personer, af hvilka en utses till Disponent samt två suppleanter, hvilka, i händelse af förfall för ordinarie ledamöter, inträda i Styrelsen i den ordning, som de erhållit flesta rösterna.

§ 14.

Disponenten tillser och ansvarar för tillverkningens och rörelsens ordentliga gång och upprätthållande samt antager och afskedar den härför erfordeliga personal med undantag av verkmästare och kontorspersonal, hvilka Styrelsen antager och afskedar.

§ 15.

Styrelsen inom hvilken för besluts fattande två böra vara om beslutet ense, sammanträder så ofta sådant erfordras. Vhid Styrelsens sammankomster föres af en af Styrelsens ledamot protokoll, som af närvarande ledamöter underskrifves.

§ 18.

Öfver bolagets hela förvaltning och rörelse låte Styrelsen föra ordentliga räkenskaper, som uti fullständigt bokslut till den 31 December för hvarje år sammanföras, börande bokslutet vara färdig till behörig granskning senast den 1 Februari påföljande år, då det åligger Styrelsen att tillhandahålla de utsedde revisorerne berörde räkenskaper med alla dertill hörande handlingar äfvensom de vid bolagets och Styrelsens sammankomster förda protokoll, hvarjemte Styrelsen bör tillhandagå revisorerna med alla behöfliga upplysningar samt till bolaget vid ordinarie bolagsstämma afgivna skriftlig redogörelse för sin förvaltning med noggrann uppgift om bolagets hela ställning, dess inkomster och utgifter, tillgångar och skulder, vinst och förlust med derpå grundadt förslag till beräkning af behållna vinsten för året, samt om och huru stor utdelning deraf kan göras.

§ 19.

De af bolagsstämma utsedde revisorer böra hafva granskningen af årsräkenskaperna afslutad och berättelsen deröfver till Styrelsen aflemnad sist den 15 Februari hvarje år, så att berättelsen må kunna tillika Styrelsens utlåtande deröfver eller förklaring, öfver af revisorerne mot den granskade räkenskapen eller i öfrigt möjligen gjorda anmärkningar, vara tillgänglig för enskild delegare, så som i §:24 säges-, och sedermera vid ordinarie bolagsstämma föredragas.

§ 23.

Bolagstämma öppnas af en bland Styrelsens ledamöter, hvarefter val av Ordförande företages. Öfver hvad vid stämmen förekommer och beslutas, föres protokoll, hvilket justeras och påskrives af Ordföranden, jemte del eller de vid stämman närvarande aktieegare, som dertill af Stämman utses, samt underskrifves af den, som protokollet fört.

§ 24.

Vid ordinarie bolagsstämma föredrages först Styrelsens redogörelse jemte revisorernas berättelse med dertill hörande handlingar, och må jemväl enskild deltagare vara berättigad, att mot den reviderade räkenskapen göra de anmärkningar, hvartill han anser sig befogad. Därefter afgöres:
a) om decharge;
b) om utdelning af sistförflutna årets vinst, samt om förfogande öfver reservfonden;
c) af styrelsen till behandling anmälde frågor;
d) om arfvode för Styrelseledamoter och revisorer;
e) val af styrelseledamoter och suppleanter;
f) val af två revisorer jemte två suppleanter.
Under loppet av Februari månads senare hälft må enskild delegare kunna hos Styrelsen taga kännedom om Styrelsens och revisorernas berättelser och hemställanden samt erhålla underrättelser om de ärenden och förslag, som Styrelsen vill till bolagsstämma anmäla eller som till följd av delegares på sätt i § 26 omförmäles, gjorda framställningar, der skola förekomma. Å estra bolagsstämma må ej andra ärenden förekomma än de, hvilka blifvit i kungörelsen om stämman uppgifna.

§ 25.

Vägrar bolagsstämma decharge för en eller flera av Styrelsens ledamöter, skall genom person, som stämman dertill förordar, åtal inför vederbörlig domstol inom tre månader efter bolagsstämmans slut anställas. Sker det ej, vare så ansedt, som vare decharge gifven.

§ 28.

Bolaget upplöses om delegare, representerade tre fjerdedelar af hela utgifna aktieantalet, sådant besluta vid två på hvarandra följande i föreskrifven ordning utlysa ordinarie eller estra bolagsstämmor. Skulle bolagets rörelse icke lyckas bättre, än att 20 procent af teckningssumman gått förlorad, vare då, hvilken delegare som helst berättigad att efter derom vid ordinarie eller estra bolagsstämma gjord framställning få bolaget upplöst, derest icke de öfriga delegarne vilja genom ytterligare tillskott utlösa honom och hans egande aktiermed det penningbelopp, som motsvarar hans aktiers värde enligt bolagets bok, och hvilket belopp bör till honom, som upplösningen yrkat, utbetalas inom sex månader efter det framställningen om bolagets upplösning blifvit gjord.

§ 29.

Då upplösning af bolaget skall ske, och bolagets räkenskaper för sista tiden blifvit afslutade, varde årstämning å bolagets borgenärer genast sökt, och sedan Styrelsen derom afgifvit förslag, bestämmes i öfrigt sättet för uppgörande af bolagets angelägenheter genom bolagsmännens beslut vid allmän bolagsstämma, med iakttagande likväl deraf, att all skuld varder bertald, innan utdelning till delegare får ske, samt i öfrigt af hvad lag och författningar i sådant hänseende bjuda.

§ 30.

Denna bolagsordning skall ofördröjligen företes vid Fernebo Häradsrätt, som har densamma i sitt protokoll intagna, samt låta underrättelse om bolaget, på densammas bekostnad, i Post- och Inrikes tidningar införa.

Hvilket vederbörande till underdånigt efterrättelse länder.

Carl
Sigill / C.J. Alströmer.

Denna handling föredrogs och blef, i enlighet med den derom gjorda anhållan, intagen uti inteckningsprotokollet; hvarom bevis meddelades genom anteckning å handlingen och utdrag af protokollet.

På Härads Rättens vägnar
Severin Löwenhielm