Bildgalleri - Tingshuset

Den 26 augusti 1999 hölls de sista förhandlingarna i tingsstället vid Viktoriagatan i Filipstad. Sedan stängdes dörrarna och verksamheten koncentrerades till Kristinehamn.

Filipstadstingets historia

1669 hölls det första häradstinget och strax därefter kom en uppdelning i två domsagor, östersysslet och västersysslet. Till en början ingick Nordmarks, Filipstads Bergslags och Färnebo härader i västersysslet. 1743 tillkom mellansysslets domsaga dit Filipstads härad kom att höra. Domsagorna ombildades 1756 och Färnebo härad kom att ingå i östersysslets domsaga. Från och med 1945 kom Filipstad att ingå i östersysslet.

Häradstingen hölls ursprungligen i några av de stora bergsmansgårdarna, som Kalhyttan och Bornshyttan. Sedan Filipstad 1611 fått sina stadsrättigheter, synes även häradstingen i Färnebo ha hållits i stadens rådhus eller de lokaler som tidvis förhyrdes av staden. Vid sin sida hade stadens borgmästare illitterata rådmän, men när Filipstad blev av med sina stadsprivilegier 1695 upphörde även stadsrätten och domsrätten utövades sedan av häradsrätten.

När Filipstad 1720 blev köping, utsågs bergmästaren till justiarie. 1731 skiljdes dess ämbeten åt och en särskild justiarie utsåg. 1870 togs ett kombinerat rådhus och stadshotell i bruk och 1864 hade en byggnad för häradsrätten uppförts. Denna byggnad, med tillhörande vaktmästarebostad, renoverades 1963-64 och användes fram till 1985 då tinget flyttade till Viktoriagatan.

Tingshuset är numera i privat ägo.

Tommy Andersson
Fritt efter artikel i Filipstads Gilles tidskrift "Vår Stad"
av Rolf Mårth.