Bildgalleri - Apoteket

Apotek har funnits i Filipstad sedan senare delen av 1700-talet. För att följa historien om apotekare i Filipstad vill jag därför återge Rolf Bratténs förnämliga artikel.

"I apotekshänseende var Värmland från början av 1700-talet hopkopplat och beroende av Närke och Örebro. I Örebro öppnades det första apoteket år 1699 av J.C. Morteus. År 1705 övertogs apoteket av O. Åhnman vars privilegier gjorde honom till "provincial-apotekare" med rätt att anlägga apotek även i Värmlands städer. Efterträdaren Franz Michael von Aken, fick privilegier som tillförsäkrade honom ensamrätten att förse såväl Närke som Värmland med läkemedel. Från Bergslagen gjordes vid 1732 år riksdag ett försök att få ett apotek inrättat i Filipstad. Yrkandet avslogs på von Akens veto med motiveringen att Filipstad var en alltför obetydlig ort. Yrkandet återupptogs vid riksdagen 1773 och med tillstyrkan av Collegium Medecum, dåvarande Medicinalstyrelsen, beslöts att ett apotek skulle inrättas i Filipstad.

Den första apotekaren i Filipstad var provisor Nils Spak, som 1774 fick sina privilegier att öppna apotek. Det första apoteket, som var beläget i stadens sydöstra del, blev ödelagt vid den stora stadsbranden 1775. Var det låg är svårt att bestämma. Redan året därpå öpnnades nya apotekslokaler vid Storbrogatan på den tomt som på 1782 års karta benämns nummer 35.
År 1804 blev apoteket flyttat till hörnet av Kungs-och Asphyttegatorna i det hus som senare "Clara på hörnet" hade affär, den s.k. Gamla apoteksgården.

Epoken Ringström

Det var i denna fastighet som apotekaren Elias Robert Ringström år 1829 övertog Filipstads apotek och därmed inleddes en epok med tre generationer Ringström som apotekare i staden. Från 1829 till 1935 hette stadens apotekare Ringström, alltså 106 år. Före Ringströms hade det funnits fyra apotekare i staden men dessa hade endast haft apoteksrörelse i 55 år tillsammans.

Det är förmodligen det enda apoteket i landet där innehavet gått från far till son i tre generationer. Den förste av släkten Ringström som innehade apoteket Kronan i Filipstad var som tidigare nämnts Elias Robert Ringström. Han var född 1799 på Kimo bruk i Österbotten i Finland. Enligt hans egna anteckningar kom han 1806 "i schola på Kimo bruk", men året därpå fick han sluta på grund av att kriget bröt ut. Vid 13-års ålder blev Elias Robert antagen som elev hos apotekare i Ny-Karleby. Han avlade farmacie studiosus-examen 1818 och 1822 kom han över till Sverige där han avlade apotekarexamen året därpå. Efter en del anställningar i Finland och Sverige kom han alltså till Filipstad 1829. Han gifte sig med Helena Wilhelmina Engelbrecht samma år som han övertog apoteket i Filipstad. De fick tillsammans sju barn av vilka den äldste sonen Robert Wilhelm blev apotekare i Filipstad efter sin far. Som binäring hade Elias Robert Ringström ett värdshus vid lilla Kasino.

E.R. Ringström var en betrodd man på olika områden. Han var stadsfullmäktiges vice ordförande, verkställande direktör i Yngs-Daglöse järnväg, ledamot av styrelsen för Filipstads Bergslags Canal, Filipstads Trafik AB, Wermlands Provincial Bank och Christinehamns Banks avdelningskontor i Filipstad. Vid apotekarmötet i Stockholm 1837 satt han ordförande.

Tillsammans med Franz von Schéele, Jonas Mithander, G.S. Kallstenius och Anders Gullström undertecknade Elias Robert år 1833 ett upprop som kom att bli upphovet till Filipstads Bergslags bibliotek. I uppropet för att få in medel att starta ett folkbibliotek stod bl a "Då stora framsteg icke allenast vetenskaperna utan även konsterne och näringerne tillåtna de icke någon mera bildad medlem av samhället att vara obekant med desamma om han icke skall löpa fara att antingen se sig förlora en större eller mindre del av sin bergning eller stadna i ett barbariskt mörker".

Elias Robert Ringström - Filipstads förste bokhandlare

Den 20 februari 1837 beviljades handelsrättigheter för stadens första bokhandel. Enligt magistratens protokoll följer här ett utdrag: "Till wälloflige Magistraten i Philipstad. Att jag denna dag är sinnad öppna en Bokhandel får jag författningarne likmätigt härmed i ödmjukhet anmäla. Philipstad den 20 februari 1837. Robert Ringström". Det var alltså E. R. Ringström som var den förste bokhandlaren i Filipstad. "Boklådan" inrymdes till att börja med i apotekslokalerna i hörnhuset vid Kungs- och Asphyttegatorna.

Gamla Apoteksgården eller "Clara på hörnet". Apotekare Ringström drev bokhandelsrörelsen till 1843 då han överlät bokhandeln till A. Frykstrand som drev densamma i apoteksgårdens byggnad vid älven till år 1851 då tullinspektör Johan Bronell övertog affären. Det var då Bronellsnamnet kom in i bilden, man tänker då på Bronellska Bokhandeln, bokhandeln som alltså grundades 1837 av apotekare E. R. Ringström. Namnet Bronell lever vidare genom Bronells tryckeri. Filipstadssläkterna Ringström och Bronell blev senare släkt med varandra genom att E. R. Ringströms sondotter Hildegard och Johan Bronells son Axel blev gifta. Hildegards och Axels dotter Greta Bronell var i senare tid en känd filipstadsbo.

År 1857 överlät E.R. Ringström apoteket till sonen Robert Wilhelm för att därefter bosätta sig på sin gård Liksta där han avled 1873.

Robert Wilhelm Ringström - andra generationen

Robert Wilhelm Ringström var född 1829 i Stockholm. Efter avlagd examen 1849 tjänstgjorde han på apotek i Stockholm. År 1857 blev han som redan nämnts ägare till Apoteket Kronan i Filipstad. R.W. Ringström gjorde ständiga förbättringar på apoteket. När det blev klart att apotekslokalerna inte längre fyllde tidens krav, byggde han ett nytt apotek på tomten intill det gamla apoteket, Kungsgatan 2. Där stod förut ett envånings trähus med torvtak. Det nya apotekshuset uppfördes i tegel och stod klart 1877. I denna byggnad fanns apoteket Kronan kvar till 1970, alltså 93 år. Byggnaden revs i mitten av 1970-talet. R.W. Ringström var stadsfullmäktiges vice ordförande sedan 1863, ordförande i drätselkammaren åren 1868–1870, landstingsman, ledamot i styrelsen för Filipstads sparbank 1879–1907 och dess ordförande 1871–1895 samt verkställande direktör för Filipstads spritaktiebolag. En son till R.W. Ringström blev känd arkitekt, nämligen Georg Ringström. Han har ritat flera offentliga byggnader i Stockholm, Sparbankshuset i Filipstad byggt år 1909, Societetshuset vid Loka Brunn samt flera stationshus.

Apotekare R.W. Ringström innehade apoteket till sin död 1919. R.W. Ringström var gift med Matilda född Fagerlin.

Ivar Ringström - tredje generationen

Den siste apotekaren Ringström, Ivar Ringström var född i Filipstad 1864. Han avlade farmacie studiosus-examen 1886 och apotekareexamen 1889. Han tjänstgjorde sedan från samma år på apoteket i Filipstad och övertog apoteket 1919 efter fadern R.W. Ringström. Dessförinnan var han föreståndare för apoteket i 25 år. Ivar Ringström innehade apoteket till 1935 och avled 1948. Han hade många uppdrag inom apotekarekåren, var ledamot av stadsfullmäktige, tillhörde styrelsen för sparbanken. Han var också verksam inom ett flertal föreningar och sällskap.

Ivar Ringström var gift med Sigrid född Billmansson från Nora och fick fyra döttrar. Omkring år 1930 lät Ivar Ringström uppföra en fastighet vid Asphyttegatan efter ritningar av professor Daniel Thulesisus. På tomten anlades en vacker trädgård av trädgårdskonsulenten E. Jacobsson, Karlstad i samråd med professorn.

I och med Ivar Ringströms pensionering 1935 slutade den Ringströmska epoken. Hans efterträdare blev Arvid Olsson.

Det nuvarande Apoteket Kronan i Filipstad flyttades från Kungsgatan år 1970 till nybyggda lokaler vid Stora torget.

Redaktör Birger Forsberg skriver i en "En bok om Filipstad" följande"

Det personliga privilegiet på Filipstads apotek innehades under en lång följd av år av apotekarna E.R. Ringström, R..W. Ringström och dennes son Ivar Ringström, alltså i tre släktled. Samtliga var även anlitade för kommunala uppdrag. E.R. Ringström tillhörde stadens första stadsfullmäktigeuppsättning, och hans son R.W Ringström, var ledamot av den första drätselkammaren som valdes 1863. Som ett kuriosum kan nämnas att han var ordförande i en sammanslutning, bildad 1871 och benämnd Filipstads husbondeförening. Denna förening hade till ändamål att "betjäna de tjänande och mindre bemedlade klasserna med goda råd och hos dessa klasser uppliva andan för små besparingar att insättas i ränte- och kapitalförsäkringsanstalt, för att på gamla dagar bekomma en större eller mindre summa, allt efter besparingarna omfång":

R.W. Ringström var en framsynt man, som varmt ivrade för stadens utveckling i olika avseenden, Bl.a. motionerade han 1870 i stadsfullmäktige om utsträckningen av Kungsgatan till Vik-kvarteret och fullmäktige uppdrog också åt drätselkammaren att "genom lämplig person låta verkställa utstakning av gatan och andra förberedande arbeten". Denna utredning drog dock ut på tiden och först några år in på 1900-talet realiserades detta gatauprojekt i och med att Viktoriagatan anlades.

Dessa tre generationer apotekare Ringström utgör en del av stadens historia som är värd att minnas, inte endast för deras profession utan också för deras engagemang för stadens utveckling.

Det som idag minner om epoken Ringström är Gamla apoteket, ett av stadens äldsta hus.

Byggnaden är inte K-märkt, men ett så anrikt gammalt hus borde räddas till eftervärlden".

Från och med hösten 2008 återfinns Apoteket i kvarteret Orren.

Tommy Andersson
Artikeln hämtad ur Filipstads Gilles tidskrift "Vår Stad" årgång 1998.
Författare Rolf Brattén.